Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Kupujący (konsument, klient) – w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Aby to zrobić prosimy o kontakt z administratorem lub właścicielem sklepu przy pomocy zgłoszenia drogą e-mail: [email protected], telefonicznie +48 17 788 86 50 lub listownie pod adresem Bridgepol, Olchowiec 158, 38-709 Olchowiec.

Zapewniamy że przestrzegamy restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne.

I. Administratorem  danych osobowych sklep.bridgemielec.pl jest:
Bridgepol
Bogdan Rojkowicz
Olchowiec 158
38-709 Olchowiec
NIP: 8171018063
REGON: 360320935
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1e33a14f-4322-4dde-aea7-bffef03383d2

II. Dane osobowe Konsumentów są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dania 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

III. Dane osobowe Konsumentów przetwarzane są przez Sprzedającego w celu:

– realizacji umowy o świadczenie usług wynikających z Regulaminu sklepu Bridgepol
– obsługi zgłoszeń, które są kierowane
– obsługi reklamacji i zwrotów, gdy zostanie złożony takowy zwrot
– kontaktu z Konsumentem, w celach związanych ze świadczonymi usługami
– marketingu produktów lub usług własnych.

IV. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie.

V. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

VI. Sprzedający zapewnia Konsumentom prawo do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedającego lub w celu przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

VII. Konsument ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Dane osobowe Konsumentów, korzystających z  usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego Bridgepol są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Konsumentów w procesie składania zamówienia. Lista Przewoźników znajduje się w zakładce na stronie http://www.sklep.bridgemielec.pl/. Przekazywanie danych osobowych następuje:
– na podstawie umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Przewoźnikami,
– niezwłocznie po wykonaniu przez Konsumenta wszystkich opisanych Regulaminem działań,
– w celu obsługi procesu przesłania przesyłki zamówionej przez Konsumenta.

IX. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Sprzedającego usługi, są przekazywane operatorowi płatności spółce tpay.com, której właścicielem jest  Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości). Przekazanie dotyczy danych osobowych Konsumenta niezbędnych do zrealizowania płatności przez tpay.com, tj.:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Adres;
d. nr konta bankowego;
oraz następuje:
1. w celu obsługi (zrealizowania) przez tpay.com. płatności za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD) zgodnie z Regulaminem bądź środków przekazywanych przez Przewoźników w wyniku postępowania reklamacyjnego,
2. niezwłocznie po wyborze przez Konsumenta w sklepie internetowym Bridgepol sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

X. Dane osobowe Konsumentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

XI. Dane osobowe Konsumentów są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

XII. Sprzedający zobowiązuje się:
a. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
b. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
c. zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
d. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych,
e. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
f. umożliwiać Konsumentowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.

XIII. Sprzedający może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Konsumenta do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Konsumenta. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Sprzedający poinformuje Konsumenta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Konsumentowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Sprzedającego. Podwykonawcami Sprzedającego są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Konsumenta wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Sprzedającego.

XIV. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Konsumenta chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Sprzedający informuje Konsumenta, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.


XV. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Konsumenta danych osobowych Sprzedający, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Konsumentowi.

XVI. Sprzedający stosuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika www.sklep.bridgemielec.pl. Są one pobierane są automatycznie po wejściu na stronę sklepu.
W ramach www.sklep.bridgemielec.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Nasz sklep po stronie klienta przechowuje informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim wyświetlana jest strona. Te informacje przechowywane są w ciasteczku (cookies) o nazwie „sLanguage” i wyłączenie go spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie strony w różnych językach jeśli jest przetłumaczona na kilka języków.
Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail.

Jeśli klient w koszyku naciśnie na przycisk „zapamiętaj koszyk” to utworzy się ciasteczko (cookies) o nazwie sCustomerpl, które przechowywać będzie przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia.
Przechowywane są także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli użytkownik doda jakiś produkt do koszyka oraz informacje o użytkowniku jeśli się zaloguje. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.
I wreszcie, klient składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe i teleadresowe, które zapisywane są w bazie danych zamówień.

XVII. System informatyczny, z którego korzysta www.sklep.bridgemielec.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.sklep.bridgemielec.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.sklep.bridgemielec.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji naszego sklepu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

XVIII. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.sklep.bridgemielec.pl
Sklep.bridgemielec.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.sklep.bridgemielec.pl linki do innych stron internetowych. Sklep.bridgemielec.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

XIX. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep.bridgemielec.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

XX. Zmiana polityki bezpieczeństwa sklep.bridgemielec.pl

Sklep.bridgemielec.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklep.bridgemielec.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem
http://www.sklep.bridgemielec.pl/?polityka-prywatnosci,1

XXI. Kontakt

Sklep.bridgemielec.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym e-mailem [email protected]

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym adresem e-mail [email protected]

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Bridgepol
Bogdan Rojkowicz
ul. dra Biernackiego 12
39-300 Mielec

Koszyk

Warning: Undefined array key "bar_heading_lgpd_text" in /home/server857819/ftp/new_sklep/sklep/wp-content/plugins/gdpr-cookie-consent/public/class-gdpr-cookie-consent-public.php on line 318
Scroll to Top